contact - about - english - sitemap
Holland Open
 
 

Deze site wordt gehost en beheerd door InterNLnet. De site is ontworpen en ontwikkeld in MMBase door André van Toly.

Over

Wie zijn wij, wat willen we

HollandOpen in een notedop.

In de zomer van 2005 is het platform HollandOpen opgericht, een stichting zonder winstoogmerk. Doel van dit Platform is in eerste instantie om alle initiatieven op het terrein van Open Source Software, Open Content en (vooral) Open Standaarden in Nederland een plek te bieden. Tegelijkertijd werpt Holland Open zich op als belangenbehartiger van het open gedachtengoed.
Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Voorzitter : Jo Lahaye (Stichting MMBase / HvA / IRP > Vice-voorzitter en Secretaris/penningmeester, Jeroen Visser
Vice-voorzitter: Arjen Kamphuis

In de Raad van toezicht hebben zitting:
Michael van Wetering (CTO, Kennisnet)
Manou Chen (senior adviseur ICT gemeente Amsterdam)

Vacatures worden ingevuld in overleg met de beoogde voorzitter van de Raad van Advies (Martijn Smit, Stone-IT).

In de Raad van Advies zal een groot aantal personen zitting nemen, uit veel verschillende organisaties en bedrijven. In het najaar van 2007 zal de nieuwe structuur van HollandOpen een formeel beslag krijgen in een wijziging van de statuten.

Belangrijke activiteit van het platform is de organisatie van de jaarlijkse Conferentie, de zogenaamde Holland Open Software Conference. Daaraan wordt door een groot aantal mensen meegewerkt.
Het programma comite (mail: pc@hollandopen.nl) staat onder leiding van:
Paul Klint (UvA, Centrum voor Wiskunde en Informatica -CWI-)
Jo Lahaye (HvA, MMBase Foundation, HollandOpen)
Overige leden:
Jan Bergstra (UvA, UU)
Valentijn Sessink (OpenOffice.nl)
Dirk Willem van Gullik (Apache Foundation)
Madanmao Rao (Techspark, Bangalore, India)
Syb groeneveld (voorheen Kennisland, Creative Commons)
James Baty (CTO SUN Microsystems)

De organisatie van de conferentie (Organizing Committee; mail: oc@hollandopen.nl) staat onder leiding van:
Jan Bergstra en Henk van Cann.

Het Comite van Aanbeveling staat onder leiding van Tom van Engers (UvA - Leibniz Institute of Law). Leden zijn ondermeer: Piet de Kamp (GBO), Marjan Freriks (voorheen Director, Amsterdam School of ICT) en Mark Bressers (Program Manager, ICTU).

De doelstelling van de Stichting Holland Open is op dit moment als volgt geformuleerd:
  1. Het bepleiten van open standaarden in alle vormen van informatietechnologie, het bevorderen van open informatie-verwerking, alsmede het stimuleren van open source software en open content.
  2. Het behartigen van de belangen van de organisaties, bedrijven, personen en open source gemeenschappen die deze doelstelling onderschrijven.
  3. Het aan zich binden van de diverse lokale en sectorale initiatieven en deze een plek te bieden voor kennisuitwisseling, in de breedste zin van het woord.
  4. Als contactpunt te functioneren voor soortgelijke initiatieven in andere landen.
De eerste activiteit van de Stichting was de organisatie van de succesvolle driedaagse internationale Holland Open Software Conference eind mei 2005.

Belangrijk doel van het nieuwe Platform is naast belangenbehartiging om de vele open software initiatieven een plek te geven waar informatie kan worden gedeeld en mensen op de hoogte worden gesteld van elkaars activiteiten. In het verleden is het (te) vaak voorgekomen dat mensen met vergelijkbare ontwikkelingen bezig waren zonder dat ze dat van elkaar wisten. Ook zijn veel informele en formele constructies rond open source initiatieven bedacht (coöperaties, stichtingen, en dergelijke) zonder dat gebruik kon worden gemaakt van de ervaringen elders. Holland Open hoopt door bundeling van kennis en krachten de plek te worden waar deze informatie beschikbaar komt. HOSP beoogt een stimulerende, innovatieve netwerkorganisatie te zijn voor nieuwe en bestaande initiatieven.

Het platform wil dus één duidelijk invalshoek bieden waar geïnteresseerden terechtkunnen voor informatie en voorlichting, waar projecten kunnen worden geinitieerd, samenwerking kan worden gezocht, kennis kan worden uitgewisseld en een groot aantal onderwerpen bediscussieerd kan worden. Bovendien beoogt HOSP een platform te zijn voor zowel bedrijven, onderwijs, gebruikers als communities.

HOSP zal in veel projecten en initiatieven eerder faciliterend zijn dan leidend; en dat is ook precies de bedoeling. Uiteraard zal het platform ook eigen projecten initieren waarmee de aandacht wordt gevestigd op alle open ontwikkelingen middels nieuwsberichten, participatie in forums en maatschappelijke discussies, organisatie van netwerkborrels, symposia en een groot jaarlijks wederkerend internationale conferentie.
Voormalige bestuursleden/leden Raad van Toezicht:
Leon Gommans
Syb Groeneveld
Rob Peters
Joost de Valk
Ruud van Zutphen
Cees Segers
Jeroen van Disseldorp
Holland Open Software Platform logo

Vragen, opmerkingen, suggesties of kritiek zijn van harte welkom. Stuur ons een e-mail via het contactformulier.