contact - about - english - sitemap
Holland Open
 
 

Join Holland Open

Doe mee, participeer in HollandOpen

HollandOpen is een stichting en heeft om die reden geen leden. Daarom spreken we over participanten en deelnemers.

Steun HollandOpen
Vul het bijgaande formulier in en laat uw gegevens achter op de website (zie hiernaast aan linkerzijde). HollandOpen kent deelnemende organisaties en individuen. Een persoonlijk deelnemerschap kost een vast bedrag van 29,75 per jaar. Organisaties kunnen de bijdrage aan de hand van de tabel in het document, dat benedenaan deze tekst als bijlage is te vinden, berekenen. Deelnemers worden geacht de doelstellingen van HollandOpen ruimhartig te onderschrijven. Daarnaast worden deelnemende organisaties en personen verondersteld het gedachtengoed van communities te begrijpen en te respecteren.

De (not for profit) Stichting HollandOpen wil door bundeling van kennis en kracht de plek te worden waar actuele informatie over de ontwikkelingen betreffende open technologie en content beschikbaar komt. HOSP beoogt een stimulerende, innovatieve netwerkorganisatie te zijn voor nieuwe en bestaande initiatieven. Het platform wil belangstellenden een duidelijke invalshoek bieden voor informatie en voorlichting. Een plek ook waar projecten kunnen worden geïnitieerd, samenwerking kan worden gezocht, kennis kan worden uitgewisseld en een groot aantal onderwerpen bediscussieerd kan worden.

Het is onze ambitie om een serieuze bijdrage te leveren aan de kennis-economie en het bewustzijn over het belang van open standaarden, open source software en open content doorlopend voor het voetlicht te brengen.

Dat kunnen we natuurlijk alleen maar met de hulp van een groot aantal organisaties. We hopen dan ook dat we brede steun verwerven om onze doelstellingen te verwezenlijken. Natuurlijk hebben we hiervoor geld nodig, maar minstens zo belangrijk is de inhoudelijke betrokkenheid van personen, communities en organisaties. Profit of non-profit, binnen de ICT, maar naar we hopen ook zeker daarbuiten.
“Join us” is de slogan die we eerder hebben gebruikt. Wat we ermee bedoelen is “doe mee, participeer in HollandOpen”. De (Nederlandse) wet verbiedt het stichtingen om “leden” te hebben, dus spreken we van deelnemers.

De financiële bijdrage die ons voor ogen staat vind u in de bijlage. Voor individuen geldt een vast (minimum-)bedrag van 29,75 per jaar. Voor communities en not-for profit foundations/stichtingen of verenigingen een bijdrage van 0,1% van de jaarbegroting.

De bijeenkomsten van HollandOpen zijn voor deelnemers in de Stichting en/of de werknemers van de deelnemende organisaties geheel vrij of laagdrempelig toegankelijk. Bij standpuntbepalingen wordt de mening van de deelnemers meegewogen, volgens vast te stellen of vastgestelde procedures van de thematische werkgroepen (per subject). Daarnaast biedt deelname aan HollandOpen ook de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te dragen voor bijeenkomsten, werkgroepen of masterclasses en (samenwerkings-)projecten te starten onder de paraplu van HollandOpen.

De formele structuur van HollandOpen (die juridisch nog getoetst moet worden):
RVA Deelnemende organisaties kunnen lid worden van de Raad van Advies. Deze raad heeft een presidium dat de lopende zaken regelt en de formele bevoegdheden coordineert. De Raad van Advies kiest namelijk de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Advies kiest personen met een aantoonbare affiniteit met open technologie en/of Open Content.
RVT De Raad van Toezicht bestaat uit 7 personen die een afspiegeling vormen van het totale deelnemersveld. De leden zijn gekozen door de Raad van Advies. De Raad van Toezicht kiest en ontslaat het bestuur. De RvT controleert het bestuur. Voor zowel de RvT als de RvA geldt dat ze het bestuur met raad en daad terzijde staan en voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen.
Bestuur Het bestuur van HollandOpen is een executive bestuur. Dat betekent dat het bestuur het uitvoerend orgaan is en leiding geeft aan projectmanagers en projectleiders.

De doelstellingen zijn te vinden onder "about".
HollandOpen zal ook optreden als belangenbehartiger. Daarbij kan gedacht worden aan politieke stellingmnames, alsmede de bescherming van OSS-communities. Organisaties die zich laakbaar gedragen ten opzichte van communities of zich afzetten tegen de doelstellingen, zullen niet als deelnemer geaccepteerd worden.
Join!

Doe mee! Vul het formulier in: zie bijlage onderaan deze pagina (ODT)